Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Tuesday, August 12, 2008

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ

Προς: Δημαρχειο Ζαχάρως
(d.zaxaros@kep.gov.gr & d.zaxaro1@otenet.gr)

Αγαπητοί κύριοι,

Στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ δημοσιεύτηκε η περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν.3316/05 , αρ.πρ 3316/05 .

Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ στη κατάρτιση σχεδίου αειφορικής ανάπτυξης για την ανάπλαση ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Σας παρακαλώ ενημερώστε με αν έχετε τη καλοσύνη ποια περιοχή ακριβώς αφορά & ποιό ακίνητο?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση απάντησή σας.


Μετά τιμής


=====================
Αφορά στην ακόλουθη προκύρηξη!!!

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
Αριθ. Πρωτ. 9325
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05
1. Ο Δήμος Ζαχάρως, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ-
ΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, με προεκτιμώμενη αμοιβή 205.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 27, με προεκτιμώμενηαμοιβή 185.479,20 ευρώ
β) κατηγορία 01, με προεκτιμώμενη αμοιβή 19.520,85
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι
σμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ., στοιχεία φακέλου
έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Δήμο Ζαχάρως), μέχρι τις 6/10/2008.
Η προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2625360316, FAX επικοινωνίας 2625360313, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Β. Αρτουμάς.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η
14/10/2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε
κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Με-
λετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
αα) τάξεις Γ’ ή Δ’ ή Ε’ στην κατηγορία 27,
ββ) τάξεις Α’ ή Β’, στην κατηγορία 01.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
Για την κατηγορία μελέτης 27, στελέχη με δυναμικό τουλάχιστον τριών μονάδων
Για την κατηγορία μελέτης 01, στελέχη με δυναμικό τουλάχιστον μίας μονάδας.
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί
έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο
20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του
υποψήφιου, κατά την τελευταία δεκαπενταετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:
1. Μελέτες κατάρτισης σχεδίων αειφορικής ανάπτυξης προστατευόμενων περιο-
χών (τουλάχιστον μία)
2. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
β) από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα δηλωθεί
στη στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης της σύμβασης και θα περιληφθεί αντίστοιχα στην “ομάδα μελέτης” του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς.
αα. Έναν τουλάχιστον Ειδικό Επιστήμονα Περιβαλλοντολόγο με ρόλο Συντονιστή
της ομάδας έργου, με δεκαπενταετή τουλάχιστον γενική εμπειρία ο οποίος θα δια-
θέτει και ειδική εμπειρία σε μελέτες κατάρτισης σχεδίων αειφορικής ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών.
ββ. Έναν τουλάχιστον Ειδικό Επιστήμονα χωροτάκτη, με πενταετή τουλάχιστον γενική εμπειρία.
7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 4 μήνες.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.100,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της “πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς”, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του
Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύ-
ψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγω-
νιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προ-
κήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι
το Δήμο Ζαχάρως.
Ζαχάρω 8/8/2008
Ο δήμαρχος Ζαχάρως
Χρονόπουλος Πανταζής

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.

ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ.
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.ΚΡΙΜΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΥΤΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ